کامپوننت هوشمند اتصال تیر IPE به تیرورق

کامپوننت هوشمند اتصال تیر IPE به تیرورق کامپوننت هوشمند اتصال تیر IPE به تیرورق
قیمت قیمت : 4000 تومان
نوع فایل : uel

از این کامپوننت پرکاربرد برای اتصال تیرهای فرعی IPE به تیرهای اصلی P.G استفاده می گردد. نحوه معرفی قطعات بدین شکل است که ابتدا جان تیرورق سپس تیر IPE و در نهایت ورق بال فوقانی تیرورق باید معرفی گردد. همچنین این کامپوننت بصورت کد باز ارایه شده است.