تنظیم پیشرفته عدم نمایش ناحیه کاری در مدل تکلا

گاهی اوقات نیاز داریم که ناحیۀ کاری ما در مدل نمایش داده نشود بطور مثال ممکن است که بخواهیم از مدل یک عکس بدون ناحیۀ کاری داشته باشیم. برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید:

   1) دستورTools > Options > Advanced Optionsرا اجرا کنید.
2) در سمت چپ پنجرۀ گشوده شده، گزینۀModel Viewرا انتخاب کنید.
3) بر روی تنظیم پیشرفتۀXS_HIDE_WORKAREAقرار بگیرید و پارامترNameآن را ازFalse بهTrue تغییر دهید.
4) مدل موجود را با ذخیرۀ تنظیمات ببندید و مجدداً آن را اجرا کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید